۱۳۹۳ آذر ۱۹, چهارشنبه

مزه حقیقت

گفت: کاری ندارد و زمانی‌ نمی خواهد تهیه شراب خوب ، من دو دقیقه یی رفتم بهترین شراب قدیمی‌ کبرنت ,(شرابی معروف)  ,را از خمره شراب در زیر زمینمان آوردم، همش دو دقیقه.... واقعیت چیزی جز این نبود. تنها دو دقیقه برای رسیدن به این شراب پانزده ساله! اما حقیقت چیزی که گم شده است، چیزی که کم کسی‌ در مورد آن فکر یا صحبت می‌کند، بله حقیقت این بود که پانزده سال  صبر پنهان در پس این واقعیت بود.بی‌شک کسی‌ که دنبال حقیقت است , صبر پیشه می‌کند ، و مزه اصیل آن‌ را می چشد و در نهایت مزه این شراب قدیمی‌ را درک خواهد کرد...

هیچ نظری موجود نیست: