۱۳۹۳ آبان ۵, دوشنبه

چٔس ناله
چٔس ناله, ناله ای است که از لحاظ محتوا درست است ولی‌ شخص میتواند بر مشکل غلبه کرده و علت ناله خود را بر طرف کند و خود را شاد سازد ولی‌ به دلایل مختلف ، که تمام این دلایل ریشه در جهان بینی‌ و ایدئولوژی فرد دارد، آنرا انجام نمی‌‌دهد. چٔس ناله کنند گان باید خود را تغییر دهند ولی‌ بی‌ شک بسیاری از آنان با فرافکنی مشکلات خود را به گردن دیگران می‌‌اندازند و اگر کسی‌ را پیدا نکنند، دیواری کوتاه‌تر از بخت و تقدیر نمی‌‌یابند. خلاصه همه و همه در آزارچٔس ناله کنندگان  مقصر هستند جز مقصر اصلی‌، که خودشان هستند. اینان ، اگربه خود آیند و چٔس ناله را کنار بگذارند، حتی‌ اگر تقدیر هم درایجاد یا افزایش ناله‌های آنان اثر داشته باشد, آنرا کنار  خواهند زد و بقول حافظ از کسانی‌ خواهند بود که زبونی نکشند از چرخ فلک .  به خود آمدن هم در واژه آسان است ولی‌ از سخت‌ترین کارهای دنیا است که از دست کمتر کسی‌ بر می‌‌آید، چون آگاهی‌، عمل و سختی‌ کشیدن ، ملزومات آن هستند .  خودتان، نانوشته ، ادامه متن را در ذهن خود بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: